Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

Táto sekcia je venovaná kauzám na komunálnej úrovni a v širšom zmysle problémom, ktoré trápia obyvateľov jednotlivých mestských častí. Budeme si všímať postupy úradov, venovať sa záležitostiam, ktoré dlhodobo nie sú riešené, ale napríklad aj sledovať nakoľko sú kroky jednotlivých poslancov a starostov v súlade s ich predvolebnými sľubmi. Ak mate pocit , že postup úradu, mestskej časti alebo magistrátu nie je správny a vo verejnom záujme, pokojne nás na to upozornite. Nechceme však ostať len pri poukazovaní, ale budeme sa vybraným prípadom venovať hlbšie, a ak to bude možné tak navrhovať, prípadne realizovať riešenia.

Aktualizované: 23.6.2016

Nasledovným podnetom nás oslovil náš dlhoročný podporovateľ z Ružinova, preto sa naše združenie rozhodlo preveriť všetky skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. Problematika podnetu skutočne stojí za naše úsilie, aby sme mohli obyvateľom Ružinova priblížiť, kto stojí vo vedúcich funkciách na ich miestnom úrade, a či vykonávajú tieto osoby svoju funkciu bez konfliktu záujmov.

Konkrétne sa jedná o vedúcu stavebného úradu mestskej časti Ružinov Ing. Martu Funtíkovú, ktorá je okrem tejto verejnej funkcie zároveň i konateľom a jediným spoločníkom spoločnosti MFI s.r.o. Bratislava, ktorej predmetom činnosti je okrem iného i:

– poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,

– uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien,

– vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

– výkon činnosti stavebného dozoru,

– realitná činnosť a pod.

Dňa 12.5.2016 sme v tejto súvislosti zaslali v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám emailový dotaz na Miestny úrad Ružinov a tiež Podunajské Biskupice (kde pani Ing. Funtíková pôsobila v minulosti), v ktorom žiadame o zaslanie nasledovných informácií o:

– počte územných a stavebných konaní za rok 2015 a 2016, ktorej účastníkom bola spoločnosť MFI s.r.o., Rastislavova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 43 921 876, zastúpená konateľom: Ing. Marta Funtíková, resp. ak niektorí z účastníkov konania boli zastúpení touto spoločnosťou,

– v akej priemernej lehote boli tieto územné a stavebné konania vybavené.

Dňa 13.5.2016 sme zaslali písomnú žiadosť na pána starostu Ing. Mgr. Dušana Pekára, v ktorej sme ho požiadali o zodpovedanie viacerých otázok:

1. je Ing. Funtíková dostatočne odborne zdatná na výkon svojej funkcie?

2. má Ing. Funtíková v zmysle § 117 ods. 3 Zákona c. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu?
 
3. koľko rokov praxe ma Ing. Funtíková na obdobnej vedúcej pozícii?
 
Pán starosta v požadovanej lehote, ani do dnešného dňa nereagoval na našu žiadosť. Budeme ho v tejto veci opakovane kontaktovať a informovať Vás o priebehu celého zisťovania.
Podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona je pôsobnosť stavebného úradu preneseným výkonom štátnej správy. Zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov v ust. § 61 ods. 2 jednoznačne definuje zákaz podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej činnosti, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta.

Podľa § 9a ods. 1 Zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez jeho súhlasu:

a) na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,

b) pri posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z iných zdrojov,

c) ktorej predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.

Z vyššie uvedeného ustanovenia zákona jasne vyplýva, že ani zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Pozícia vedúceho pracovníka stavebného úradu by sa podľa nášho názoru nemala riadiť heslom “všetko, čo nie je zakázané, je dovolené”. Otázne je, či samotný fakt, že vedúca stavebného úradu je zároveň jedinou spoločníčkou a konateľkou firmy, ktorá sa zaoberá “inžinieringom” (rozumej súbor úkonov, ktorými projekčná spoločnosť dokáže klienta odbremeniť od svojpomocného riešenia najmä administratívnych úkonov v stavebníctve), nie je protizákonný.

Pýtame sa, ako môže pani Funtíková konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, keď ako vedúca stavebného úradu najväčšej mestskej časti v Bratislave je zároveň jedinou spoločníčkou a konateľkou spoločnosti MFI s.r.o. Bratislava. Odpovede sme sa však zatiaľ od kompetentných nedočkali.

Aktualizácia: 23.5.2016

Nakoľko pán starosta do dnešného dňa (23.5.2016) neodpovedal na naše otázky, rozhodli sme sa osloviť hlavnú protagonistku tejto kauzy, samotnú pani vedúcu stavebného úradu, pani Ing. Funtíkovú, ktorej sme dňa 19.5.2016 zaslali email s totožným znením otázok a žiadosťou o vyjadrenie.

Dúfame, že nečakáme na odpoveď márne, a že ignorácia zo strany vedúcich predstaviteľov miestneho úradu je len dočasná. Rozhodne neplánujeme ignorovať ignoráciu a budeme sa pýtať dovtedy, kým nedostaneme relevantné odpovede.

Aktualizácia: 7.6.2016:
Nakoľko sa nám pán starosta do dnešného dňa na naše písomné dotazy neozval, a ani samotný miestny úrad nám neodpovedal na naše otázky položené v zmysle infozákona, rozhodli sme sa za pánom starostom vybrať na stretnutie s občanmi, ktoré sa konalo dnes 7.6.2016 na Kulíškovej ulici. Na naše otázky pán starosta reagoval podráždene a vyhýbavo, takže sme odchádzali zo stretnutia viac ako rozčarovaní a bez odpovedí. Pokiaľ by pán starosta vedel, že na jeho úrade je všetko s kostolným poriadkom, zrejme by jeho reakcia bola iná a snažil by sa obhájiť svoje stanovisko a svoj úrad. No nesklamal, a svoju už i beztak naštrbenú povesť iba potvrdil. Ak je v domnení, že sa nás po dnešku už zbavil, tak je na omyle, ešte sa mu s našimi otázkami určite v dohľadnej dobe pripomenieme.
Aktualizácia: 10.6.2016:
Dňa 8.6.2016 sme obdržali emailom odpoveď z MÚ Ružinov na dotazy ohľadom infozákona, ale stále nám ostávajú nezodpovedané otázky adresované na pána starostu. Dokonca sa neobjavili ani v oficiálnom zápise zo stretnutia s občanmi, na ktorom sme sa 7.6.2016 zúčastnili a ktoré sme mu položili, takže boli zámerne vynechané.

S prosbou o názor, či je v súlade so zákonom, ak je vedúci pracovník stavebného úradu konateľom a spoločníkom vlastnej s.r.o., ktorá sa zaoberá inžinieringom, a či to nepovažujú za konflikt záujmov, sme sa obrátili na starostov jednotlivých mestských častí. Ich názory Vám budeme bezprostredne tlmočiť v ďalsej aktualizácii článku.

Aktualizácia: 13.6.2016

Ako prvý na našu prosbu o názor zareagoval pán starosta Ing. Škodler z MČ Jarovce, ktorý nám zaslal nasledovné stanovisko:

“Dobrý deň, posielam môj osobný názor s prihliadnutím k tomu, že som vedúci stavebného úradu

–          nie som právnik, ale predpokladám, že to v rozpore so zákonom nie je,

–          osobne v tom vidím konflikt záujmov”.

Hovorkyňa MČ Staré mesto nám emailom zo dňa 13.6.2016 odporúča obrátiť sa na odborníkov, ktorí by situáciu vedeli odborne posúdiť a zaujať k nej stanovisko.

Aktualizácia: 23.6.2016

Pani starostka Čahojová z MČ Karlova Ves nám zaslala nasledovné stanovisko:

“O konflikte záujmov sa podľa mňa jednoznačne jedná vtedy, ak by vedúci stavebného úradu ako konateľ spoločnosti vykonával inžiniersku činnosť pri stavbách v  území, ktoré by následne povoľoval stavebný úrad pod jeho vedením. Ak by inžiniering vykonával mimo územia jeho stavebného úradu, myslím, že by ku konfliktu záujmov nemuselo prísť”.

So záujmom budeme čakať na vyjadrenia ostatných starostov.

(1338)

 

Nasledovným problémom nás oslovil člen nášho združenia, obyvateľ Ružinova, konkrétne Bancíkovej ulice po tom, ako sa márne snažil získať informácie ohľadom “investičnej činnosti” – realizácie parkovacích miest na mieste pôvodného detského ihriska a travnika pred jeho domom. Aj tie informácie, ktoré získal však stačia na konštatovanie, že podivných okolností je okolo tejto akcie skutočne veľa. Počnúc  zjavne zmätočnými informáciami zo strany stavebného úradu až po cenu, spôsob a dobu realizácie, alebo napríklad dodržiavanie bezpečnosti pri práci…Otáznikov je skutočne viac, preto sa budeme snažiť na ne hladať odpovede ,respektívne konfrontovať odpovede zodpovedných úradníkov s tým,čo hovorí a ukladá im zákon….

zaslaný text uvádzame v pôvodnej podobe bez formulačných a gramatických úprav :

Úvod

Zákon č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

– stavebník musí požiadať o zmenu užívania stavby, a má ohlasovaciu povinnosť.

– vypracovať stavebnú dokumentácia, ktorá má náležitosti predpísané zákonom- projekt.

-stavenisko musí byť zabezpečené a spĺňať náležitosti predpísané stavebným zákonom

-stavebník musí byť firma, osoba, ktorá je na tuto činnosť oprávnená a aj materiálne vybavená a disponuje kvalifikovanými pracovníkmi.

-musí sa viesť stavebný denník, stavba musí byť označená a musí mať odborné vedenie.

-atď.

Príbeh

Dňa 30 05 2012 som sa bol informovať na Miestnom úrade Ružinov v Bratislave, odbor Životného prostredia /ŽP/ na stavebnú činnosť neznámych ľudí a firiem, ktorí na pieskovisku nachádzajúcom sa na Bancíkovej ul. v Ružinove vykonávajú sporadickí  pracovnú činnosť už druhý rok!!

Po posúvaní mojej osoby na odbore ŽP od referenta k referentovi som mohol položiť relevantné otázky :

 Čo sa stavia na Bancíkovej ul.?  – Z pieskoviska sa prestavuje na parkovisko.

 Ktorá firma a prečo už rok realizuje jednoduchú stavbu?  Odpoveď: VPS podnik Mestskej časti Ružinov. V minulom roku nebolo dostatok financií.

Požiadalo ŽP o zmenu využitia pieskoviska na parkovisko Odbor územného plánovania mesta Bratislavy od ktorého má m. č. pozemky v správe? Odpoveď: Nie nemusia, odobril stavbu Ing. Kováč z odboru dopravy m. č. Ružinov.

Bola vypracovaná stavebná dokumentácia v zmysle stavebného zákona?Odpoveď:  Nie dokumentácia vypracovaná nebola. Práce sa vykonávajú podľa dokumentácie, ktorú vypracoval dodávateľ a referentka mi ju ukázala a po požiadaní mi zhotovila kópiu – VÝKRES ZO DŇA 30.05.2012 !!!  – P 1.

Bolo vykonané výberové konanie na realizátora stavby?Odpoveď : Nebolo, m. č. Ružinov má zriadený svoj podnik.    

 Koľko sú rozpočtové náklady na predmetnú stavbu a či je vypracovaná kalkulácia nákladov?Odpoveď: Je len cenová ponuka Ružinovského podniku VPS, a.s. zo dňa 05.03.2012 na sumu 9.636,00 EU. – P 2.  

Občan a styk s úradom:

Polemika na odbore ŽP nastala po otázke,prečo neprebehlo stavebné konanie?Názor ŽP bol že netreba stav. konanie. Odišiel som a otázku som položiť pracovníčke stav. odboru, ktorá práve bola na chodbe úradu. Odkázala ma na kanceláriu pre verejnosť, ktorá je na prízemí. Tam mi pracovníčka nevedela odpovedať, a išli sme spolu na stavebný odbor do kancelárie v ktorej boli dve pracovníčky. Nevedeli odpovedať, že oni sú na špeciálne stavby, takže nič. Nepomohla ani argumentácia, že stavebný zákon má každý referent na stavebnom úrade poznať. Nasledovala návšteva ved. stavebného odboru. Po ohlásení sekretárkou a chvíľkovom čakaní na sekretariáte so sekretárkou č.2 ma prijala vedúca stavebného úradu Zárišová. Nemala vedomosť o stavbe a z výkresu  VPS, a.s. nebolo možné získať žiadne údaje, tak sme sa porozprávali bez konkrétneho stanoviska k veci. Odišiel som na prízemie a požiadal som informátora /pretože iba on môže spojiť občana so sekretariátom Starostu! !!/ o spojenie so sekretariátom starostu Pekára. Rozhovor  so starostom ani cez telefón mi nebol umožnený. Môže sa uskutočniť po objednaní, alebo na stretnutí s občanmi. Na stretnutí s občanmi dňa 05.06.2012 som vystúpil, ale starosta k prednesenému môjmu príspevku o práci pracovníkov m. č. Ružinov a stavby parkovisko  neodpovedal.

Záver

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aparát proklamuje stále, že úradník a úrady vykonávajú službu pre občana. Áno, ale iba vo veciach bežnej agendy, výber daní, matrika a pod. Pri hospodárení s financiami a riešení odborných problémov, občan narazí na pracovníkov, ktorí majú po ruke vždy výhovorku, prečo nemôžu, zodpovedný je kolega. V minulosti úradníkov chránila jedna strana asi to bolo náročné pre stranu a „nedemokratické“ ochranu úradníkov prevzalo viacero strán a je to aj demokratické. Ha, ha, ha.

O peniazoch a stavbe si z dokumentácie a fotografii urob sám úsudok. 

 

 

 

Na tejto zdanlivo malej kauze sa dá ilustrovať prístup pána starostu k spravovaniu majetku, ktorým sme ho dočasne poverili. Dá sa na ňu nazerať v troch rôznych rovinách.
Prvou je pohľad z hľadiska stavebného zákona a jeho dodržiavania miestnym úradom. Pozrime sa, čo je potrebné pre schválenie vybudovania parkovacích plôch a čo stavebný úrad pri povoľovaní takejto stavby žiada :

 

Stanovisko B.V.S. – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
Posudzuje nutnosť inštalovania zachytávača ropných produktov tzv. ORL, skúma najmä navrhovaný spôsob odkanalizovania danej stavby.

Stanovisko Štátnej vodnej správy
Posudzuje vplyv na vodné hospodárstvo, príp. vplyv na kvalitu spodnej vody

Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia – Odbor ochrany životného prostredia
Posudzuje vplyv na životné prostredie

Stanovisko Cestného správneho orgánu.
Posudzuje stavbu z hľadiska správcu komunikácií.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Odbor hygieny
Posudzuje stavbu z hľadiska prípustnosti noriem hladiny hluku a prašnosti.

Zoznam potrebných vyjadrení je oveľa dlhší, ďalším potrebným dokladom je súhlasné stanovisko magistrátneho oddelenia verejnej zelene. Na základe súhlasných stanovísk týchto dotknutých orgánov musí stavebný úrad vypísať územné a stavebné konanie v rámci  ktorého sa môžu vyjadriť jeho účastníci. Tými sú napríklad aj obyvatelia okolitých domov (teda aj mamičky, ktoré so svojimi deťmi využívali detské pieskovisko). Toto stavebný úrad neurobil.
Na detskom pieskovisku sa zvykli hrávať deti z okolitých domov. Teraz sa môžu prísť hrať na elektrikárov .Toto je odborná ochrana elektrického kábla.

 

 

 

Pre úplnosť treba dodať, že na stavbu spevnených plôch menšej ako 25 metrov štvorcových stačí splniť tzv. oznamovaciu povinnosť. No v spise sa nenachádza ani ohlásenie tejto stavby (oznámenie o začatí prác), ktorú je nevyhnutné v takomto prípade podať. Miestny úrad teda flagrantne porušuje stavebný zákon, na dodržiavanie ktorého má dbať. (Na ďalších kauzách si ukážeme, že sa nejedná len o tento ojedinelý prípad). V spise dokonca nebola ani dokumentácia – tá sa tam ocitla až po prvej návšteve po dotazovaní sa na projekt. A s dátumom 24.5.2012, teda v čase, keď stavebné práce dávno prebiehali. Z pohľadu stavebného zákona teda ide jednoznačne o čiernu stavbu. Vybrali sme sa teda sami preveriť tieto skutočnosti priamo u vedúcej stavebného úradu pani Zárišovej Dagmar. Na naše počudovanie však na túto tému odmietla diskutovať a poskytnúť nám akékoľvek informácie.

Rozšírenie na úkor zelene...ktorú pán Pekár, ešte ako kandidát na starostu sľuboval brániť
 

 

Nemenej zaujímavá je rovina transparentnosti a hospodárnosti.  Mestská časť túto stavbu realizuje priamym zadaním V.O.P. Cena je cca 10.000,- euro. Tento podnik zadal dielo obratom zhotoviť subdodávateľovi. Podľa našich zistení náklady na túto stavbu po predbežnom nacenení môžu byť cca 3000,- euro. Mestská časť tým, že neurobila výberové konanie, prišla o približne 7000,- euro. Na práce navyše nebola uzavretá riadna zmluva, ale iba objednávka. Podľa nej malo byť dielo zhotovené za dva týždne, realizácia však trvala viac ako rok. Keďže nebola uzavretá riadna zmluva, možnosť vymáhať penále za omeškanie je prakticky nulová. Za zmienku taktiež stojí spôsob vykonávania stavebných prác najmä dodržiavanie bezpečnosti pri práci. Viď foto – je veľavravné.

 

Bezpečnosť pri práci - mamičky s kočíkmi uskakujú pred telefonujúcim bagristom. Zrejme využíva ponuku na "volanie bez obmedzenia".
 

Tretia rovina je skôr úvaha nad samotným zmyslom celej akcie . A či je v súlade so záujmami obyvateľov, a teda v súlade so sľubmi pána Pekára. Jeho hlavné témy kampane boli zeleň, detské ihriská a transparentnosť.

Už teraz sa dá urobiť zaver. Lepší ako je na tomto videu si nevieme ani predstaviť. Dotyčný pán síce nehovorí o Pekárovi a nezhodujú sa názvy ulíc, ale inak všetko sedí doslova.

 

 

 má záľubu v kvalitných štýlových kabelkách. Rovnakú má aj pop diva Rihana.

A takto zase vyzera špecifikácia, rozpis prác a cenová ponuka v jednom.

Toto je úroveň projektovej dokumentácie,ktorá sa na úrade “ocitla” až po návšteve nášho člena a jeho snahe získať informácie o realizovanej stavbe.

(5492)

text:  Linda Gáboríkova                                                            foto: Maxim Fujara

 

Na problém obrovského neporiadku a špiny uprostred centra mesta nás upozornil blog nášho kolegu Maxima Fujaru, ktorý popisuje neporiadok na Rybnom Námestí a uvádza tento fakt do súvislosti s propagáciou mesta a dojmu, ktorý tento stav zanecháva v návštevníkoch.

Predsezónny obraz nášho mesta
Na úvod by som si dovolila upriamiť pozornosť na nižšie uvedené fotografie. Pre spresnenie uvádzam, že sa jedná o tohtoročné májové zábery z historickej časti nášho hlavného mesta. Z časti, po ktorej sa dennodenne prejdú stovky nielen Bratislavčanov, ale aj zahraničných turistov, túžiacich vidieť podhradie a náš zrekonštruovaný hrad.

 

Neporiadok na Rybnom námestí

Neveríte vlastným očiam? Ste znechutení? Takýto obraz  má našu krajinu reprezentovať? Pýtate sa, ako je to možné? A kto je za toto všetko zodpovedný? My sme sa pýtali tiež.. Na tých “najkompetentnejších” miestach. Zisťovali sme, v koho kompetencii je správa a údržba tejto časti Bratislavy (schody vedúce z Rybného námestia na Židovskú ulicu), a taktiež sme chceli poznať názor všetkých oslovených na tento predsezónny obraz nášho mesta.

 

-6.6.2012 Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Veľmi promptne zareagovala komunikačná riaditeľka Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá prisľúbila, že bude okamžite kontaktovať Staré Mesto so žiadosťou o nápravu, nakoľko je to v ich kompetencii a na začiatku turistickej sezóny je takýto obraz centra mesta podľa jej slov neprijateľný. ( Odpoveď prišla hneď na druhý deň t.j. 6.6.2012)  Reagovala ako prvá a post kumunikačnej riaditeľky teda s prehľadom obhájila :).

 

-6.6.2012 Mestská časť Bratislava – Staré Mesto.

Na náš podnet okamžite zareagoval aj vedúci kancelárie prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Podľa jeho vyjadrenia stav, ktorý bol zobrazený na našich fotografiách, by už mal byť minulosťou, nakoľko pán prednosta vydal pokyn na odstránenie tohto stavu. Uvedený stav bol podľa jeho slov vraj spôsobený rozsypaním odpadkového koša, ktorý niekto v podguráženom stave rozhodil po schodoch. …čo sa žiaľ nepotvrdilo,čo dokladajú zábery z toho istého ako aj z priľahlých miest zo dňa 8.6.2012

 

-6.6.2012 Bratislavský samosprávny kraj – Odbor cestovného ruchu.

Riaditeľka odboru cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja po jemne rozpačitej korešpondencii v rámci odboru postúpila náš podnet na príslušný útvar mestskej časti Staré Mesto.

 

-11.6.2012 Magistrát – Kancelária primátora

Vedúca sekretariátu primátora Lýdia Lackovičová nám taktiež potvrdila, že schody, ktoré nás trápia, má v správe mestská časť Staré Mesto, ktorej postúpili náš mail so žiadosťou o nápravu.

 

-11.6.2012 Starostka M.Č. Bratislava – Staré Mesto Táňa Rosová.

Z oslovených na náš podnet k dnešnému dňu t.j.  3.7.2012 nezareagovala len starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Hoci jej názor a stanovisko by nás najviac zaujímal. Nakoľko starostlivosť o poriadok v predmetnom území je v kompetencii jej úradu,resp. firmy, s ktorou jej úrad uzatváral zmluvu.

-8.7.2012  Uprostred letnej sezóny.

Nafotili sme aktuálny stav ….bez zmeny. Vlastne predsa len jedna. Niektoré zo stupňov sa definitívne rozsypali. Pokúšame sa opäť spojiť s pani starostkou. Bezúspešne. Po vysvetlení na aké otázky by sme radi odpoveď ( chceli sme vedieť ktorá firma realizuje pre túto časť mesta upratovacie služby a koľko to stojí), nás odmietajú spojiť a následne informujú, že Pani Rosová je na dovolenke. Prirodzene, veď je dovolenková sezóna.

 

Kauze sa daľej venujeme a čoskoro prinesieme nové zistenia a aktuálne informácie.

 

(3289)