Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

MESTO 
   Podľa údajov IETC v súčasnosti 50% obyvateľstva našej planéty žije v mestách, pričom tieto zaberajú len 2% povrchu Zeme. Produkujú 78% emisií uhlíka, spotrebúvajú 76% priemyselnej spotreby dreva a 60% ľudskej spotreby vody. Z týchto faktov je zrejmé, aký dôležitý je vnútorný manažment mestských systémov. Možno si ani neuvedomujeme, že kultúra, umenie a veda – všetky tieto fenomény mohli vzniknúť jedine v mestách. Ľudská existencia sa musela skoncentrovať do podoby mestského života, aby postupne mohla vygenerovať kultúru, umenie a techniku. Dnes je kvalita života v meste adekvátna jeho verejným priestorom. A kvalita verejných priestorov je zasa obrazom fungovania systému v meste.

 

BRATISLAVA 1933
“Mestská správa chorela svojim rôznorodým zložením, svetonázorom a politickými záujmami a tak sa nemohla starať o regulačný plán mesta“, píše geograf v zemepise okresu bratislavského z roku 1933.

BRATISLAVA DNES
  Autor horeuvedeného postrehu by bol prekvapený, nakoľko aktuálny bude aj po osemdesiatich rokoch. Dnes sme svedkami situácií, kedy silné finančné stimuly investorov ovplyvňujú rozhodnutia samosprávy, a tie sa dostávajú do rozporu s verejným záujmom. Príliš často práve tí, ktorí by mali verejný záujem chrániť – vedome alebo nevedome – zlyhávajú. Politické kampane a ich predstavitelia ponúkajú iba ilúzie s nulovým efektom. Rovnaký efekt prinášajú „zelené kampane“ komunálnych politikov, ktorí v konečnom dôsledku zelenú politiku robiť nemôžu – nechcú – nevedia.


MY

   Zdá sa, že rôzne formy občianskej aktivácie budú nevyhnutné na to, aby sme zvrátili tento stav. Občianske združenie Človek a mesto vzniklo na základe takejto potreby. Na základe jednoduchej túžby jeho členov žiť v slušnom, čistom meste. Apelujeme na elementárnu ľudskú slušnosť, prirodzenú ľudskú túžbu pretvárať svoje prostredia podľa svojich predstáv a potrieb. Uvedomujeme si, že budeme musieť začať od nuly, od začiatku. Chceme konkrétnymi, spočiatku drobnými zásahmi do verejných priestranstiev poukázať na možnosti zlepšenia kvality života v našom meste. Definovali sme si niekoľko základných smerov nášho záujmu o verejný priestor: zeleň, parkovanie, rekreačné zóny, detské ihriská, ale tiež podpora talentovaných študentov najmä v oblasti architektúry a urbanizmu, a tiež chceme upriamiť pozornosť aj na legislatívny rámec, ktorý sa tejto problematiky bezprostredne týka.

 Budeme sa opierať o odborné znalosti našich členov, predovšetkým urbanistov, architektov, historikov, právnikov, ako aj všetkých členov a sympatizantov, ktorí chcú náš zámer podporiť. OZ Človek a mesto je pripravené všetky zanedbané časti mesta a funkčné vzťahy v Bratislave postupne zlepšovať. Od výsadby malých trávnatých plôch, cez aktiváciu konkrétnych mestských priestorov, až po zlepšenie reálnej kvality života v našom meste. Sme si istí, že túto službu vieme nášmu mestu poskytnuť.

 

 

 

(0)