Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

V mesiaci apríl 2016 zrealizovalo naše združenie projekt monitoringu najväčších bratislavských parkov. Celý článok spolu s výsledkami monitoringu nájdete v sekcii Projekty.

Horský park
IMG-20160416-WA0009 IMG-20160416-WA0010 IMG-20160416-WA0008 IMG-20160416-WA0007

Železná studnička
20160412_14083920160412_141040 20160412_141140 20160412_151912

Park Pekníkova
20160420_144418 20160420_144455
20160420_144437 20160420_144531

Park Ostredky
20160310_091034 20160310_091509 20160310_091718 f0c1c5bd-2b30-4182-9391-0686c6c69b46

Lesopark Vrakuňa
20160411_115703 20160411_115940
20160411_120411 20160411_115643

Sad Janka Kráľa
20160412_154033 20160412_154124
20160412_154237 20160412_154437

Park Račianske Mýto
20160412_135045 20160412_135101 20160412_135143 20160412_135323

Park SNP
20160414_110947 20160414_111244 20160414_111335 20160414_111447

Park Vietnamská
20160411_160713 20160411_160418 20160411_160237 20160411_160109

Medická záhrada
20160412_171659 20160412_171857 20160412_171957 20160412_172057

Park Andreja Hlinku
20160411_114111 20160411_114127 20160411_114340 20160411_114208

Rusovský park
20160412_164233 20160412_164319 20160412_164512 20160412_164854 20160412_164914 20160412_165231

(25)

Stav projektu: zrealizovaný

V mesiaci apríl 2016 zrealizovalo naše združenie projekt monitoringu najväčších bratislavských parkov. Zamerali sme sa na:

– čistotu prostredia v parku,
– či park disponuje dostatkom lavičiek a odpadkových košov,
– či park disponuje detským ihriskom

Jednotlivým parkom sme v hore uvedených kategóriách pridelili body od 0 po 5, výsledky porovnania si môžete pozrieť tu: monitoring parkov

Zároveň Vám prinášame aj pár fotiek z každého parku, osobitne poukazujeme niektorými fotkami na ich nedostatky, ale v mnohých i na pekné miesta. Veríme, že do budúcna sa drobné nedostatky v parkoch odstránia, aby sme v nich mohli tráviť čo najpríjemnejšie voľné chvíle s našimi blízkymi.

Horský park
IMG-20160416-WA0009 IMG-20160416-WA0010 IMG-20160416-WA0008 IMG-20160416-WA0007

Železná studnička
20160412_14083920160412_141040 20160412_141140 20160412_151912

Park Pekníkova
20160420_144418 20160420_144455
20160420_144437 20160420_144531

Park Ostredky
20160310_091034 20160310_091509 20160310_091718 f0c1c5bd-2b30-4182-9391-0686c6c69b46

Lesopark Vrakuňa
20160411_115703 20160411_115940
20160411_120411 20160411_115643

Sad Janka Kráľa
20160412_154033 20160412_154124
20160412_154237 20160412_154437

Park Račianske Mýto
20160412_135045 20160412_135101 20160412_135143 20160412_135323

Park SNP
20160414_110947 20160414_111244 20160414_111335 20160414_111447

Park Vietnamská
20160411_160713 20160411_160418 20160411_160237 20160411_160109

Medická záhrada
20160412_171659 20160412_171857 20160412_171957 20160412_172057

Park Andreja Hlinku
20160411_114111 20160411_114127 20160411_114340 20160411_114208

Rusovský park
20160412_164233 20160412_164319 20160412_164512 20160412_164854 20160412_164914 20160412_165231

(15)

Kvalitná správa bytových domov je komplexnou a koncepčnou činnosťou, ktorá v praxi kladie požiadavky nie len na vedomosti a skúsenosti z oblasti stavebníctva, ekonómie, práva alebo manažmentu, ale aj na komunikáciu a schopnosť riešiť medziľudské spory. Nemenej dôležitý je fakt, že kvalitná správa bytových domov sleduje aj bezpečnosť, udržateľnosť a zlepšenia energeticko-technických parametrov existujúcich bytových domov. Práve správcovia môžu takýmto významným spôsobom pozitívne ovplyvňovať životnosť nimi spravovaných bytových domov. Kvalitná správa vykonávaná zodpovedným správcom, ale taktiež aj zodpovedným prístupom jednotlivých vlastníkov bytov vytvára základné predpoklady na kvalitné bývanie a obytné prostredie, ako aj na spokojný život obyvateľov.
Novela zákona č. 246/2015, ktorou sa od 01.01.2016 mení a dopĺňa Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ustanovuje minimálne podmienky na výkon činnosti správcov spravujúcich bytové domy, ktorými sú:
1. nadobudnutie odbornej spôsobilosti podmienené absolvovaním odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe. Túto odbornú spôsobilosť si správca zabezpečuje buď osobne, alebo prostredníctvom zamestnanca, resp. člena štatutárneho orgánu v prípade právnických osôb. Požadovaný počet odborne spôsobilých osôb, prostredníctvom ktorých je zabezpečovaná odborná spôsobilosť správcu, nie je viazaný na počet spravovaných bytov alebo ich hodnotu. Postačujúca na splnenie podmienky zákona je jedna odborne spôsobilá osoba pre jedného správcu.
2.riadne zriadená kancelária správcu, označená obchodným menom a označením “Správca bytových domov”, ktorá sa musí nachádzať vo verejne dostupnej budove a byť otvorená v úradných hodinách najmenej dva pracovné dni v týždni, nie menej ako 4 hodiny nepretržite.
3. povinné poistenie správcu za škodu, za ktorú zodpovedá pri výkone správy, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy.
Po udelení živnostenského oprávnenia v predmete podnikania, resp. činnosti správa a údržba bytového fondu a splnení vyššie uvedených predpokladov požiada správca, ktorý má záujem spravovať bytové domy, o zápis do zoznamu správcov vedený ministerstvom. Zápis do zoznamu správcov je nevyhnutným predpokladom na výkon správy bytových domov. Zoznam správcov bude verejne dostupným registrom fyzických a právnických osôb, ktoré splnili zákonné podmienky a sú oprávnené na výkon správy bytových domov. S výnimkou identifikačných údajov sa do zoznamu zapisujú aj údaje o zodpovedných zástupcoch, adresy a úradné hodiny kancelárií správcu, ako aj právoplatne uložené sankcie od iných správnych orgánov presahujúce sumu 1 660 eur.
Všetky predpoklady na výkon činnosti musia správcovia splniť najneskôr do 31.12.2017.

(6)

Hlavné mesto aj tento rok pomôže vlastníkom nehnuteľností s odstraňovaním nelegálnych grafitov finančným príspevkom. Z mestského rozpočtu na to vyčlenilo 90 000 EUR, ktoré budú postupne prerozdeľované medzi žiadateľov. Žiadosti bude posudzovať odborná komisia každý kalendárny mesiac až do konca septembra 2016, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy.

Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok možno poskytnúť na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov (ako aj na antigraffiti náter). Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3 000 EUR pre jedného žiadateľa. Tlačivo žiadosti o finančný príspevok je potrebné vyplniť a doručiť vždy k poslednému dňu v mesiaci.
Aj takýmto spôsobom sa mesto snaži pomôcť v boji s grafitmi, ktorých je v meste viac než dosť. Tento príspevok je medzi Bratislavčanmi využívaný na maximu, svedčí o tom aj výška financií na to vyčlenených, ktorá sa každoročne zvyšuje. Mesto taktiež zakúpilo prístroj na odstraňovanie grafitov.
Podmienky a žiadosť na poskytnutie finančného príspevku si môžu záujemcovia pozrieť a stiahnuť zo stránky hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Život v metropole – životné prostredie – grafity, a takisto aj na stránke www.grafity.bratislava.sk.

Veríme, že tento opakujúci sa negatívny jav v našich mestách sa práve takouto iniciatívou a podporou zo strany mesta podarí eliminovať do tej miery, aby sme sa my občania cítili v prostredí v ktorom žijeme komfortne a čo najpríjemnejšie. Naše mesto je predsa odrazom života a aktivity nás všetkých, preto neriešiť problémy a zatvárať pred nimi oči nie je pre mesto ideálna cesta. Popri riešení následkov by sa spoločnosť mala zamerať i na prevenciu a aspoň čiastočne sa snažiť presmerovať aktivitu mladých ľudí, ktorí svoju energiu a kreativitu smerujú práve k tvorbe grafitov na obytných domoch a verejných inštitúciách.

20160428_165837 20160501_165312

(6)

Nové mesto Deň Zeme

Vnútroblok Vajnorská/Družstevná
20160423_091928

Do brigády sa ochotne zapojili aj naši najmenší pomocníci
IMG_5445

IMG_5447

Takto sme sa pustili do práce
IMG_5446

IMG_5432

A toto sú “plody” našej práce
IMG_5444

IMG_5439

Pomôcť a podporiť nás prišiel aj pán starosta
IMG_5443

(5)

Stav projektu: zrealizovaný

V spolupráci s materskou škôlkou na Ožvoldíkovej ulici v Dúbravke, sme pri príležitosti Dňa Zeme zapojili malých škôlkárov do menšej brigády, ktorá bola zameraná na vyčistenie blízkeho lesa od odpadkov.
Detičkám sme odovzdali za ich veľkú snahu a nadšenie z vykonanej práce malé odmeny, a to v podobe reflexných vestičiek a hračiek. Naša veľká vďaka patrí aj pani riaditeľke Mgr. Macháčovej, a taktiež pani učiteľkám, ktoré nás na brigáde sprevádzali. Fotky z brigády nájdete v našej Galérii.

Termín: 29.04.2016
Hlavní partneri: MŠ Ožvoldíkova

reflexna vesta

jojo

diplom Ozvoldikova

(24)

Stav projektu: zrealizovaný

V spolupráci s MČ Dúbravka sme zrealizovali projekt rekultivácie výsadby na námestí pri Dome kultúry Dúbravka. Vysadené boli nové rastlinky v dvoch kruhoch pred Domom kultúry. Výsadbu sme realizovali so záhradným centrom Kulla SK s.r.o., ktorá nám poskytla zľavu na dodávku rastlín a realizáciu prác.

Termín: 17.6.2016
Hlavní partneri: MÚ Dúbravka, Kulla SK, s.r.o
Mediálni partneri: Dúbravské noviny, oficiálne stránky MČ Dúbravky a FCB stránka

IMG-20160401-WA0013
Takto to vyzeralo na námestí v zime
IMG-20160617-WA0000
Pán starosta nás prišiel pozrieť ako idú práce :-)
IMG-20160617-WA0003
Pán riaditeľ DK Dúbravka nám bol taktiež nápomocný
20160617_153348
A tu už je finále prác, ďakujeme všetkým za pomoc!

20160617_153446
20160617_153425 20160617_153408

 

20160617_153227 20160617_153237

(29)

Stav projektu: zrealizovaný

Pri príležitosti Dňa Zeme a pod záštitou starostu Nového Mesta sme sa stali koordinátorom brigád, ktoré organizovala Mestská časť Nové Mesto na viacerých miestach Bratislavy. Pri tejto príležitosti sme skontrolovali čistotu vo vnútrobloku na Vajnorskej ulici, a následne sme sa presunuli na bratislavskú Kolibu, kde sme spolu s dobrovoľníkmi z Občianskeho združenia Za lepšiu Kolibu vyčistili problematické miesta Koliby od odpadu. Akciu prišli podporiť aj naši najmenší a aktívne sa zapojili do brigády. Podporiť a pomôcť nám prišiel aj pán starosta Mgr. Kusý. Fotky z akcie nájdete v našej Galérii.

Termín: 23.04.2015
Hlavní partneri: Bratislava Nové Mesto
Mediálni partneri: webová a facebooková stránka Bratislava Nové mesto

Nové mesto Deň Zeme

(11)

Stav projektu: plánovaný

V spolupráci s MČ Dúbravka pripravujeme projekt rekultivácie záhrad v správe tejto mestskej časti. Projekt bude prebiehať v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi a bude zameraný na vyčistenie a rekultiváciu zanedbaných záhrad tak, aby mohli zmysluplne poslúžiť mestskej časti a obyvateľom Dúbravky.

Termín: júl 2016
Hlavní partneri: MÚ Dúbravka
Mediálni partneri: Dúbravské noviny, Dúbravská televízia

IMG-20160401-WA0000

IMG-20160401-WA0007

IMG-20160401-WA0008

(8)

Stav projektu: zrealizovaný

Pri príležitosti Dňa Zeme a v spolupráci s detským centrom Teddy na Zochovej ulici sme zapojili detičky do menšej brigády, ktorá bola zameraná na kontrolu čistoty v Horskom parku.
Pre detičky sme pripravili za ich snahu malé odmeny. Naša vďaka patrí aj pani riaditeľke detského centra pani Mgr. Janke Bergelovej, ktorá nás na brigáde sprevádzala. Fotky z brigády nájdete v našej Galérii.

Termín: 11.05. 2016
Hlavní partneri: Detské centrum Teddy

 

(9)