Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

 

Nasledovným problémom nás oslovil člen nášho združenia, obyvateľ Ružinova, konkrétne Bancíkovej ulice po tom, ako sa márne snažil získať informácie ohľadom “investičnej činnosti” – realizácie parkovacích miest na mieste pôvodného detského ihriska a travnika pred jeho domom. Aj tie informácie, ktoré získal však stačia na konštatovanie, že podivných okolností je okolo tejto akcie skutočne veľa. Počnúc  zjavne zmätočnými informáciami zo strany stavebného úradu až po cenu, spôsob a dobu realizácie, alebo napríklad dodržiavanie bezpečnosti pri práci…Otáznikov je skutočne viac, preto sa budeme snažiť na ne hladať odpovede ,respektívne konfrontovať odpovede zodpovedných úradníkov s tým,čo hovorí a ukladá im zákon….

zaslaný text uvádzame v pôvodnej podobe bez formulačných a gramatických úprav :

Úvod

Zákon č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

– stavebník musí požiadať o zmenu užívania stavby, a má ohlasovaciu povinnosť.

– vypracovať stavebnú dokumentácia, ktorá má náležitosti predpísané zákonom- projekt.

-stavenisko musí byť zabezpečené a spĺňať náležitosti predpísané stavebným zákonom

-stavebník musí byť firma, osoba, ktorá je na tuto činnosť oprávnená a aj materiálne vybavená a disponuje kvalifikovanými pracovníkmi.

-musí sa viesť stavebný denník, stavba musí byť označená a musí mať odborné vedenie.

-atď.

Príbeh

Dňa 30 05 2012 som sa bol informovať na Miestnom úrade Ružinov v Bratislave, odbor Životného prostredia /ŽP/ na stavebnú činnosť neznámych ľudí a firiem, ktorí na pieskovisku nachádzajúcom sa na Bancíkovej ul. v Ružinove vykonávajú sporadickí  pracovnú činnosť už druhý rok!!

Po posúvaní mojej osoby na odbore ŽP od referenta k referentovi som mohol položiť relevantné otázky :

 Čo sa stavia na Bancíkovej ul.?  – Z pieskoviska sa prestavuje na parkovisko.

 Ktorá firma a prečo už rok realizuje jednoduchú stavbu?  Odpoveď: VPS podnik Mestskej časti Ružinov. V minulom roku nebolo dostatok financií.

Požiadalo ŽP o zmenu využitia pieskoviska na parkovisko Odbor územného plánovania mesta Bratislavy od ktorého má m. č. pozemky v správe? Odpoveď: Nie nemusia, odobril stavbu Ing. Kováč z odboru dopravy m. č. Ružinov.

Bola vypracovaná stavebná dokumentácia v zmysle stavebného zákona?Odpoveď:  Nie dokumentácia vypracovaná nebola. Práce sa vykonávajú podľa dokumentácie, ktorú vypracoval dodávateľ a referentka mi ju ukázala a po požiadaní mi zhotovila kópiu – VÝKRES ZO DŇA 30.05.2012 !!!  – P 1.

Bolo vykonané výberové konanie na realizátora stavby?Odpoveď : Nebolo, m. č. Ružinov má zriadený svoj podnik.    

 Koľko sú rozpočtové náklady na predmetnú stavbu a či je vypracovaná kalkulácia nákladov?Odpoveď: Je len cenová ponuka Ružinovského podniku VPS, a.s. zo dňa 05.03.2012 na sumu 9.636,00 EU. – P 2.  

Občan a styk s úradom:

Polemika na odbore ŽP nastala po otázke,prečo neprebehlo stavebné konanie?Názor ŽP bol že netreba stav. konanie. Odišiel som a otázku som položiť pracovníčke stav. odboru, ktorá práve bola na chodbe úradu. Odkázala ma na kanceláriu pre verejnosť, ktorá je na prízemí. Tam mi pracovníčka nevedela odpovedať, a išli sme spolu na stavebný odbor do kancelárie v ktorej boli dve pracovníčky. Nevedeli odpovedať, že oni sú na špeciálne stavby, takže nič. Nepomohla ani argumentácia, že stavebný zákon má každý referent na stavebnom úrade poznať. Nasledovala návšteva ved. stavebného odboru. Po ohlásení sekretárkou a chvíľkovom čakaní na sekretariáte so sekretárkou č.2 ma prijala vedúca stavebného úradu Zárišová. Nemala vedomosť o stavbe a z výkresu  VPS, a.s. nebolo možné získať žiadne údaje, tak sme sa porozprávali bez konkrétneho stanoviska k veci. Odišiel som na prízemie a požiadal som informátora /pretože iba on môže spojiť občana so sekretariátom Starostu! !!/ o spojenie so sekretariátom starostu Pekára. Rozhovor  so starostom ani cez telefón mi nebol umožnený. Môže sa uskutočniť po objednaní, alebo na stretnutí s občanmi. Na stretnutí s občanmi dňa 05.06.2012 som vystúpil, ale starosta k prednesenému môjmu príspevku o práci pracovníkov m. č. Ružinov a stavby parkovisko  neodpovedal.

Záver

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aparát proklamuje stále, že úradník a úrady vykonávajú službu pre občana. Áno, ale iba vo veciach bežnej agendy, výber daní, matrika a pod. Pri hospodárení s financiami a riešení odborných problémov, občan narazí na pracovníkov, ktorí majú po ruke vždy výhovorku, prečo nemôžu, zodpovedný je kolega. V minulosti úradníkov chránila jedna strana asi to bolo náročné pre stranu a „nedemokratické“ ochranu úradníkov prevzalo viacero strán a je to aj demokratické. Ha, ha, ha.

O peniazoch a stavbe si z dokumentácie a fotografii urob sám úsudok. 

 

 

 

Na tejto zdanlivo malej kauze sa dá ilustrovať prístup pána starostu k spravovaniu majetku, ktorým sme ho dočasne poverili. Dá sa na ňu nazerať v troch rôznych rovinách.
Prvou je pohľad z hľadiska stavebného zákona a jeho dodržiavania miestnym úradom. Pozrime sa, čo je potrebné pre schválenie vybudovania parkovacích plôch a čo stavebný úrad pri povoľovaní takejto stavby žiada :

 

Stanovisko B.V.S. – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
Posudzuje nutnosť inštalovania zachytávača ropných produktov tzv. ORL, skúma najmä navrhovaný spôsob odkanalizovania danej stavby.

Stanovisko Štátnej vodnej správy
Posudzuje vplyv na vodné hospodárstvo, príp. vplyv na kvalitu spodnej vody

Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia – Odbor ochrany životného prostredia
Posudzuje vplyv na životné prostredie

Stanovisko Cestného správneho orgánu.
Posudzuje stavbu z hľadiska správcu komunikácií.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Odbor hygieny
Posudzuje stavbu z hľadiska prípustnosti noriem hladiny hluku a prašnosti.

Zoznam potrebných vyjadrení je oveľa dlhší, ďalším potrebným dokladom je súhlasné stanovisko magistrátneho oddelenia verejnej zelene. Na základe súhlasných stanovísk týchto dotknutých orgánov musí stavebný úrad vypísať územné a stavebné konanie v rámci  ktorého sa môžu vyjadriť jeho účastníci. Tými sú napríklad aj obyvatelia okolitých domov (teda aj mamičky, ktoré so svojimi deťmi využívali detské pieskovisko). Toto stavebný úrad neurobil.
Na detskom pieskovisku sa zvykli hrávať deti z okolitých domov. Teraz sa môžu prísť hrať na elektrikárov .Toto je odborná ochrana elektrického kábla.

 

 

 

Pre úplnosť treba dodať, že na stavbu spevnených plôch menšej ako 25 metrov štvorcových stačí splniť tzv. oznamovaciu povinnosť. No v spise sa nenachádza ani ohlásenie tejto stavby (oznámenie o začatí prác), ktorú je nevyhnutné v takomto prípade podať. Miestny úrad teda flagrantne porušuje stavebný zákon, na dodržiavanie ktorého má dbať. (Na ďalších kauzách si ukážeme, že sa nejedná len o tento ojedinelý prípad). V spise dokonca nebola ani dokumentácia – tá sa tam ocitla až po prvej návšteve po dotazovaní sa na projekt. A s dátumom 24.5.2012, teda v čase, keď stavebné práce dávno prebiehali. Z pohľadu stavebného zákona teda ide jednoznačne o čiernu stavbu. Vybrali sme sa teda sami preveriť tieto skutočnosti priamo u vedúcej stavebného úradu pani Zárišovej Dagmar. Na naše počudovanie však na túto tému odmietla diskutovať a poskytnúť nám akékoľvek informácie.

Rozšírenie na úkor zelene...ktorú pán Pekár, ešte ako kandidát na starostu sľuboval brániť
 

 

Nemenej zaujímavá je rovina transparentnosti a hospodárnosti.  Mestská časť túto stavbu realizuje priamym zadaním V.O.P. Cena je cca 10.000,- euro. Tento podnik zadal dielo obratom zhotoviť subdodávateľovi. Podľa našich zistení náklady na túto stavbu po predbežnom nacenení môžu byť cca 3000,- euro. Mestská časť tým, že neurobila výberové konanie, prišla o približne 7000,- euro. Na práce navyše nebola uzavretá riadna zmluva, ale iba objednávka. Podľa nej malo byť dielo zhotovené za dva týždne, realizácia však trvala viac ako rok. Keďže nebola uzavretá riadna zmluva, možnosť vymáhať penále za omeškanie je prakticky nulová. Za zmienku taktiež stojí spôsob vykonávania stavebných prác najmä dodržiavanie bezpečnosti pri práci. Viď foto – je veľavravné.

 

Bezpečnosť pri práci - mamičky s kočíkmi uskakujú pred telefonujúcim bagristom. Zrejme využíva ponuku na "volanie bez obmedzenia".
 

Tretia rovina je skôr úvaha nad samotným zmyslom celej akcie . A či je v súlade so záujmami obyvateľov, a teda v súlade so sľubmi pána Pekára. Jeho hlavné témy kampane boli zeleň, detské ihriská a transparentnosť.

Už teraz sa dá urobiť zaver. Lepší ako je na tomto videu si nevieme ani predstaviť. Dotyčný pán síce nehovorí o Pekárovi a nezhodujú sa názvy ulíc, ale inak všetko sedí doslova.

 

 

 má záľubu v kvalitných štýlových kabelkách. Rovnakú má aj pop diva Rihana.

A takto zase vyzera špecifikácia, rozpis prác a cenová ponuka v jednom.

Toto je úroveň projektovej dokumentácie,ktorá sa na úrade “ocitla” až po návšteve nášho člena a jeho snahe získať informácie o realizovanej stavbe.

(5490)

Pridaj komentár