Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

Stav súťaže: ukončená

Dňa 3.10.2012 sa v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave konalo zasadnutie hodnotiacej komisie študentskej architektonickej súťaže na tému „Revitalizácia priestoru pod Mostom SNP v Bratislave“. Termín zasadnutia komisie musel byť z organizačných dôvodov zmenený oproti pôvodnému termínu deklarovanému v súťažných podmienkach.

 Za predsedu súťažnej komisie bola členmi komisie zvolená JUDr. Lucia Gyepesová. Do súťaže sa zapojilo 8 súťažných návrhov, ktoré splnili všetky formálne požiadavky stanovené v súťažných podmienkach. Komisia po preštudovaní súťažných návrhov a následnej diskusii dospela k tomuto záveru:

Žiadny z predložených súťažných návrhov nespĺňa všetky očakávania a predstavy vyhlasovateľa súťaže ani súťažnej komisie o riešení tohto problematického priestoru. Viaceré súťažné návrhy ponúkli zaujímavé čiastkové riešenia existujúcich problémov v tomto území, avšak ich celkové grafické podanie či (ne)komplexnosť nedosahujú takú úroveň, aby boli ocenené hlavnou cenou v plnej výške.

Porota sa preto rozhodla neudeliť prvé miesto a hlavnú cenu vo výške 500€. Porota sa rozhodla udeliť odmeny trom súťažným návrhom vo výške 100€ pre každý návrh. Rozdelenie cien a odmien po zasadaní komisie je teda nasledovné:

Hlavná cena vo výške 500€: nebola neudelená

Odmeny vo výške 100€ pre každý súťažný návrh získavajú:

Číslo návrhu:   Autor(i):

523167            Eva Belláková
Peter Gašpar
Marek Vadovič

911023            Peter Danko

001369            Bc. Radovan Krajňák
Bc. Marián Stanislav

Tieto návrhy si môžete pozrieť kliknutím na číslo návrhu ako aj z prílohy tohto článku.

Nakoľko súťažné návrhy neponúkli ani jedno komplexné a kvalitné riešenie priestoru pod mostom SNP, rozhodli sme sa zorganizovať ďalšiu kombinovanú (vyzvanú a zároveň verejnú) študentskú architektonickú súťaž na riešenie tohto priestoru. Súťažiaci, ktorí získali odmeny budú do tejto novej súťaže vyzvaní, pričom súťaž bude otvorená pre všetkých študentov. Cieľom vyhlasovateľa súťaže OZ Človek a mesto naďalej zostáva nájsť najlepšie možné architektonické riešenie pre tento priestor a toto riešenie v konečnom dôsledku zrealizovať.

 ______________________________________________________________________________

Rozhodli sme sa zareagovať na stav v akom sa dlhodobo nachádza priestor pod Novým mostom. Zareagovať konštruktívne na rozdiel od tých, ktorí sú za stav zodpovední a platení. Vypísali sme preto súťaž na návrh revitalizácie a zatraktívnenie priestoru, ktorý si to bez diskusie zaslúži. Nie len preto, že cez toto miesto prejdú v turistickej sezóne húfy turistov, ovplyvňuje to obraz o našom meste ale aj preto, že tadiaľ dennodenne prechádzame aj my Bratislavčania.

Predmetom študentskej architektonickej súťaže je návrh revitalizácie časti priestoru pod mostom SNP pri Rybnom námestí v Bratislave. Tento mestský priestor je súčasťou hlavného pešieho prepojenia medzi historickým centrom mesta a hradným vrchom. V európskych mestách s podobnou architektonicko-historickou genézou ako má Bratislava sa pešie prepojenia historického centra s hradom alebo inou architektonickou dominantou mesta postupne stali jednými z najdôležitejších verejných priestorov. Táto trasa plná turistov a návštevníkov ponúka najlukratívnejšie a najreprezentatívnejšie verejné mestské priestory. Zážitok z týchto priestorov je často jediným, ktorý si mnohí návštevníci odnášajú so sebou domov. Kvalite a čistote týchto priestorov preto mestá venujú zvýšenú pozornosť; tieto priestory sa stávajú vizitkou mesta.

Vypísaním tejto architektonickej štúdie sleduje OZ Človek a mesto tieto ciele:

• Podpora samostatnej tvorivej činnosti poslucháčov architektonických fakúlt prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí;
• Hľadanie optimálnej formy kultivácie – revitalizácie vybratého mestského priestoru;
• Iniciovanie dialógu – odbornej diskusie – na tému kvalita mestských verejných priestorov;
• Vytvorenie platformy na prezentáciu študentských návrhov a ideí v oblasti tvorby mestského prostredia.

Členovia poroty:

Mgr. art. Róbert Dúbravec
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
JUDr. Lucia Gyepesová

Termín odovzdania súťažných návrhov: 17.09.2102 do 16:00

Výherný návrh získa odmenu vo výške 500 EUR.

Všetky súťažné podmienky nájdete tu.

 

K dispozícii Vám dávame nasledovné podklady:

Pôdorys(situácia)

Pohľady

Logo

 

Príloha Veľkosť
most_snp_sutazne_podmienky.pdf 478.25 KB
pohlady.pdf 19.08 KB
situacia.pdf 19.5 KB
snp_ofm_celok.jpg 1.53 MB
snp_ofm_detail.jpg 1.37 MB
logo.jpg 163.96 KB
vitazny_navrh_001369.pdf 3.25 MB
vitazny_navrh_523167.pdf 18.7 MB
vitazny_navrh_911023.pdf 10.55 MB

(4520)

Pridaj komentár