Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

Aktualizované: 23.6.2016

Nasledovným podnetom nás oslovil náš dlhoročný podporovateľ z Ružinova, preto sa naše združenie rozhodlo preveriť všetky skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. Problematika podnetu skutočne stojí za naše úsilie, aby sme mohli obyvateľom Ružinova priblížiť, kto stojí vo vedúcich funkciách na ich miestnom úrade, a či vykonávajú tieto osoby svoju funkciu bez konfliktu záujmov.

Konkrétne sa jedná o vedúcu stavebného úradu mestskej časti Ružinov Ing. Martu Funtíkovú, ktorá je okrem tejto verejnej funkcie zároveň i konateľom a jediným spoločníkom spoločnosti MFI s.r.o. Bratislava, ktorej predmetom činnosti je okrem iného i:

– poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,

– uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien,

– vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

– výkon činnosti stavebného dozoru,

– realitná činnosť a pod.

Dňa 12.5.2016 sme v tejto súvislosti zaslali v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám emailový dotaz na Miestny úrad Ružinov a tiež Podunajské Biskupice (kde pani Ing. Funtíková pôsobila v minulosti), v ktorom žiadame o zaslanie nasledovných informácií o:

– počte územných a stavebných konaní za rok 2015 a 2016, ktorej účastníkom bola spoločnosť MFI s.r.o., Rastislavova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 43 921 876, zastúpená konateľom: Ing. Marta Funtíková, resp. ak niektorí z účastníkov konania boli zastúpení touto spoločnosťou,

– v akej priemernej lehote boli tieto územné a stavebné konania vybavené.

Dňa 13.5.2016 sme zaslali písomnú žiadosť na pána starostu Ing. Mgr. Dušana Pekára, v ktorej sme ho požiadali o zodpovedanie viacerých otázok:

1. je Ing. Funtíková dostatočne odborne zdatná na výkon svojej funkcie?

2. má Ing. Funtíková v zmysle § 117 ods. 3 Zákona c. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu?
 
3. koľko rokov praxe ma Ing. Funtíková na obdobnej vedúcej pozícii?
 
Pán starosta v požadovanej lehote, ani do dnešného dňa nereagoval na našu žiadosť. Budeme ho v tejto veci opakovane kontaktovať a informovať Vás o priebehu celého zisťovania.
Podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona je pôsobnosť stavebného úradu preneseným výkonom štátnej správy. Zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov v ust. § 61 ods. 2 jednoznačne definuje zákaz podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej činnosti, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta.

Podľa § 9a ods. 1 Zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez jeho súhlasu:

a) na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,

b) pri posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z iných zdrojov,

c) ktorej predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.

Z vyššie uvedeného ustanovenia zákona jasne vyplýva, že ani zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Pozícia vedúceho pracovníka stavebného úradu by sa podľa nášho názoru nemala riadiť heslom “všetko, čo nie je zakázané, je dovolené”. Otázne je, či samotný fakt, že vedúca stavebného úradu je zároveň jedinou spoločníčkou a konateľkou firmy, ktorá sa zaoberá “inžinieringom” (rozumej súbor úkonov, ktorými projekčná spoločnosť dokáže klienta odbremeniť od svojpomocného riešenia najmä administratívnych úkonov v stavebníctve), nie je protizákonný.

Pýtame sa, ako môže pani Funtíková konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, keď ako vedúca stavebného úradu najväčšej mestskej časti v Bratislave je zároveň jedinou spoločníčkou a konateľkou spoločnosti MFI s.r.o. Bratislava. Odpovede sme sa však zatiaľ od kompetentných nedočkali.

Aktualizácia: 23.5.2016

Nakoľko pán starosta do dnešného dňa (23.5.2016) neodpovedal na naše otázky, rozhodli sme sa osloviť hlavnú protagonistku tejto kauzy, samotnú pani vedúcu stavebného úradu, pani Ing. Funtíkovú, ktorej sme dňa 19.5.2016 zaslali email s totožným znením otázok a žiadosťou o vyjadrenie.

Dúfame, že nečakáme na odpoveď márne, a že ignorácia zo strany vedúcich predstaviteľov miestneho úradu je len dočasná. Rozhodne neplánujeme ignorovať ignoráciu a budeme sa pýtať dovtedy, kým nedostaneme relevantné odpovede.

Aktualizácia: 7.6.2016:
Nakoľko sa nám pán starosta do dnešného dňa na naše písomné dotazy neozval, a ani samotný miestny úrad nám neodpovedal na naše otázky položené v zmysle infozákona, rozhodli sme sa za pánom starostom vybrať na stretnutie s občanmi, ktoré sa konalo dnes 7.6.2016 na Kulíškovej ulici. Na naše otázky pán starosta reagoval podráždene a vyhýbavo, takže sme odchádzali zo stretnutia viac ako rozčarovaní a bez odpovedí. Pokiaľ by pán starosta vedel, že na jeho úrade je všetko s kostolným poriadkom, zrejme by jeho reakcia bola iná a snažil by sa obhájiť svoje stanovisko a svoj úrad. No nesklamal, a svoju už i beztak naštrbenú povesť iba potvrdil. Ak je v domnení, že sa nás po dnešku už zbavil, tak je na omyle, ešte sa mu s našimi otázkami určite v dohľadnej dobe pripomenieme.
Aktualizácia: 10.6.2016:
Dňa 8.6.2016 sme obdržali emailom odpoveď z MÚ Ružinov na dotazy ohľadom infozákona, ale stále nám ostávajú nezodpovedané otázky adresované na pána starostu. Dokonca sa neobjavili ani v oficiálnom zápise zo stretnutia s občanmi, na ktorom sme sa 7.6.2016 zúčastnili a ktoré sme mu položili, takže boli zámerne vynechané.

S prosbou o názor, či je v súlade so zákonom, ak je vedúci pracovník stavebného úradu konateľom a spoločníkom vlastnej s.r.o., ktorá sa zaoberá inžinieringom, a či to nepovažujú za konflikt záujmov, sme sa obrátili na starostov jednotlivých mestských častí. Ich názory Vám budeme bezprostredne tlmočiť v ďalsej aktualizácii článku.

Aktualizácia: 13.6.2016

Ako prvý na našu prosbu o názor zareagoval pán starosta Ing. Škodler z MČ Jarovce, ktorý nám zaslal nasledovné stanovisko:

“Dobrý deň, posielam môj osobný názor s prihliadnutím k tomu, že som vedúci stavebného úradu

–          nie som právnik, ale predpokladám, že to v rozpore so zákonom nie je,

–          osobne v tom vidím konflikt záujmov”.

Hovorkyňa MČ Staré mesto nám emailom zo dňa 13.6.2016 odporúča obrátiť sa na odborníkov, ktorí by situáciu vedeli odborne posúdiť a zaujať k nej stanovisko.

Aktualizácia: 23.6.2016

Pani starostka Čahojová z MČ Karlova Ves nám zaslala nasledovné stanovisko:

“O konflikte záujmov sa podľa mňa jednoznačne jedná vtedy, ak by vedúci stavebného úradu ako konateľ spoločnosti vykonával inžiniersku činnosť pri stavbách v  území, ktoré by následne povoľoval stavebný úrad pod jeho vedením. Ak by inžiniering vykonával mimo územia jeho stavebného úradu, myslím, že by ku konfliktu záujmov nemuselo prísť”.

So záujmom budeme čakať na vyjadrenia ostatných starostov.

(1335)

Pridaj komentár